Detalji o radu

Detalji o radu

Razlike među roditeljima u percepciji pedagoške kompetencije

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Nužnost postojanja roditeljske pedagoške kompetencije kao pretpostavke zdravog i cjelovitog razvoja djece dokazana je nizom znanstvenih istraživanja. U ovom istraživanju, samoprocjenom roditelja na uzorku od 450 parova roditelja u BiH utvrđena je trofaktorska struktura roditeljske pedagoške kompetencije te razlika u percepciji iste s obzirom na neke od sociodemografskih obilježja. Utvrđeno je kako se roditelji s akademskim stupnjem obrazovanja doživljavaju sklonijim odbacivati roditeljsku odgovornost, od roditelja s nižim stupnjevima obrazovanja; nezaposlene majke doživljavaju se nesavjesnijima u roditeljskim aktivnostima, s nižom sklonošću neprihvaćanja odgovornosti, kao i nižim promišljanjem o odlukama kao roditelja u odnosu na zaposlene majke. Suprotan smjer efekta zaposlenosti je utvrđen kod očeva, gdje se zaposleni očevi doživljavaju nesavjesnijima. Moguće je zaključiti da su značajni efekti sociodemografskih obilježja prisutniji kod majki nego kod očeva u dimenzijama pedagoške kompetentnosti u roditeljstvu. Ključne riječi: djeca, (ne)kompetencija, roditelji, sociodemografska obilježja
SADRŽAJ (eng)
The necessity of parenting pedagogic competence as a prerequisite for healthy and integral child development has been proven by a series of scientific researches. In this study, self-assessment of parents on a sample of 450 pairs of parents in B & H has determined the threefactor structure of parental pedagogic competence and the difference in perception of the same with respect to some of the socio-demographic characteristics. It was established that parents with academic degrees are more inclined to dismiss parental responsibility than parents with lower grades of education; unemployed mothers are more disadvantaged in parental activities, with a lower likelihood of not accepting responsibility, as well as lower reflection on decisions as parents relative to employed mothers. Contrary to the direction of employment effects is found in fathers, where the employed fathers are more disadvantaged. It can be concluded that significant effects of sociodemographic features are more present in mothers than in fathers in the dimensions of pedagogical competence in parenting. Key words: children, (no) competences, parents, sociodemographic features
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE