Detalji o radu

Detalji o radu

Procjena uspješnosti roditeljskih utjecaja na aktivnosti djece

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
Roditelji su oduvijek nastojali utjecati na izbor aktivnosti svoje djece, kako školskih tako i slobodnih aktivnosti. Odnos koji roditelji ostvaruju sa svojom djecom utječe na (ne)kvalitetu izbora djetetovih aktivnosti. Ukoliko dijete provodi svoje slobodno vrijeme ispred ekrana to se odražava i njegove na školske aktivnosti. Pedagoški kompetentan roditelj postavlja granice, prati aktivnosti djeteta i ima kontrolu nad utjecajem vršnjaka na dijete. Cilj rada bio je utvrditi roditeljsku efikasnost u utjecaju na aktivnosti djece 7. - ih i 8. – ih razredna Prve osnovne škole u Širokom Brijegu. Uzorak za ovo istraživanje činilo je 113 roditelja. Rezultati istraživanju ukazuju kako majke osnovnoškolaca imaju veći utjecaj na njihov izbor školskih i slobodnih aktivnosti za razliku od očeva. Samim time, roditelji koji su mlađi, visokoobrazovani i zaposleni također imaju izraženiji utjecaj na školske aktivnosti djece. Roditelji se ne razlikuju u kontroli prilikom postavljanja granica s obzirom na dob, bračni i radni status. Primjenom t-testa, utvrđeno je kako oba roditelja podjednako brinu o prevenciji rizičnih ponašanja djece. Ključne riječi: roditelji, djeca, školske i slobodne aktivnosti, kontrola u postavljanu granica djeci, prevencija rizičnih ponašanja
SADRŽAJ (eng)
Parents have always tried to influence the choice of their children's activities, both in school and leisure activities. The relationship that parents make with their children influences the (non) quality of the child's choice of activities. If a child is spending his free time in front of the screen, this reflects his / her activities in school. The competent pedagogical parent sets limits, monitors the activities of the child, and controls the influence of the peers on the child. The aim of the paper was to establish the efficiency of the parents in the impact of the activities of the children of the 7th and 8th grade of the First Primary School in Siroki Brijeg. The sample for this study was 113 parents. The results of the research indicate that mothers of elementary school students have a greater influence on their choice of school and leisure activities than their fathers. Hence, parents who are younger, highly educated and employed also have a more pronounced impact on school activities of children. Parents do not differ in control when setting the limits in terms of age, maternity and working status. Using the t-test, it was established that both parents are equally concerned with the prevention of children's risk behavior. Key words: parents, children, school and leisure activities, control of the set boundaries for children, prevention of risk behavior
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE