Detalji o radu

Detalji o radu

Pedagoški pristup analizi motoričkog statusa kao faktor usmjerenja djece prema sportu.

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PEDAGOGIJA

SADRŽAJ
U pogledu pedagoškog aspekta tjelesnog odgoja i sporta, treba istaći postojanje vešestruke vrijednosti za sve uzrasne generacije odgojno-obrazovnog procesa. Činjenica jeste da tjelesna aktivnost kao i sport predstavljaju integralni dio kulture življenja svakog čovjeka, a tjelesni odgoj integralni dio cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa, koji zajedno sa intelektualnim, radnim, moralnim i estetskim formiranjem ličnosti, obezbjeđuje kontinuitet i svestranost odgoja i obrazovanja djece i mladih (Mejovšek ,1979). Upravo to i jeste cilj ovog istraživanja, da kroz primjenu različitih sadržaja kao i njihove realizacije uz primjenu adekvatnih metoda i organizacijsko-metodičkih oblika rada, kod djece mlađeg školskog uzrasta, pokušaju unaprijediti motoričke sposobnosti i motorička znanja te da se isti uvažavajući nivo motoričkog dara pokušaju usmjeriti u sport. Dobijeni rezultati u ovom istraživanju, govore da uz adekvatnu primjenu i poštivanje pedagoških principa rada u nastavi tjelesnog odgoja, ne samo da će se doprinijeti racionalizaciji redovne nastave tjelesnog odgoja sa djecom razredne nastave, već će se stvoriti adekvatni uslovi uz pravilno planiranje, programiranje i primjenu pedagoških metoda i organizacijsko-metodičkih oblika rada, da se djeca ovog a i mlađeg školskog uzrasta blagovremeno i pravilno usmjere u određenu granu sporta. Ključne riječi: pedagoški pristup, analiza, motorički status, djeca, sport
SADRŽAJ (eng)
: In the look of pedagogy aspect of body education and sport, we must say that existing of allkind value for all categorical generation education process. The fact is that body activity as the sport present integral part of culture of life every person , and body education the integral part of all at once education process which together with intelectual work moral and estetic the forming of person , get the continuitet and allkind education of children and young people. (Mejovšek, 1979). Exact that is the target of this exploration, that throw the applying different chapters as their realisation, with applying adequate methods and organisation methodical shapes of work, at the children the youngest school strature try to get better a motorical abilities and motorical knowledge and that the same level of motorical talent try to lead to sport. The fi nal results in this exploration talk that adequate apply and respect the pedagogical pricipes of work in classes of body education with children of classes for teacher, but aso we eill make adequate conditions for right planning , programming and applying pedagogical methods and organisation methodical shapes of work that we show the children wright direstion in sport. Key words: pedagogy step, analyse, motorical status, children, sport
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE