Detalji o radu

Detalji o radu

Psihosocijalna podrška roditeljima djece s poteškoćama u razvoju

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PSIHOLOGIJA

SADRŽAJ
Razmatrajući kontekst odrastanja djece s poteškoćama u razvoju ponekad nenamjerno znamo zaboraviti njihove roditelje. Jednako kao što djeci s poteškoćama treba pružiti psihosocijalnu podršku onda je potrebna i njihovim roditeljima. Psihosocijalna podrška odnosi se na aktivnosti kojima se ispunjavaju psihološke i socijalne potrebe pojedinca i njegove obitelji. Roditelji djece s teškoćama u razvoju kao i svi roditelji svoj život posvećuju djeci. Razlika je samo što se roditelji koji imaju dijete s poteškoćom potpuno posvete brizi oko djeteta i njegovih potreba, rijetko kada izdvajajući vrijeme za sebe. Dolazak djeteta s razvojnim poteškoćom u obitelj utječe na daljnji razvoj obiteljskih odnosa koji se mogu dodatno osnažiti ili može dovesti do raspada obitelji. U prvoj fazi, trenutku kada roditelji saznaju djetetovu dijagnozu, javlja se faza nevjerice. Uz fazu šoka, dolazi i do međusobnog roditeljskog okrivljivanja što utječe na brak. Stoga je pružanje psihosocijalne podrške od iznimnog značaja. Roditeljima pokušavamo pomoći u razumijevanju njihove situacije, cijelog spektra emocionalnih stanja kroz koja prolaze, niza pitanja na koja pokušavaju naći odgovore. Podrška mogu biti bliske osobe, prijatelji ili stručnjaci koji se bavim ovom problematikom poput psihologa. Njihova uloga je dati roditeljima potrebne informacije, savjetovati ih te pomoć prilikom adaptacije na nove životne situacije. Različite udruge djece s poteškoćama u razvoju omogućuju i roditeljima druženje s drugim roditeljima koji imaju djece s poteškoćama pružajući im razmjenu informacija, razgovor, druženje, obavljanje nekih zajedničkih aktivnosti, poticanje socijalnog kontakta. Ključne riječi: roditelji djece s poteškoćama u razvoju, psihosocijalna podrška, obiteljski odnosi, lokalna zajednica
SADRŽAJ (eng)
Considering the context of growing up children with developmental difficulties, we sometimes inadvertently forget their parents. Just as children with disabilities need to provide psychosocial support then it is necessary for their parents as well. Psychosocial support refers to activities that meet the psychological and social needs of the individual and his / her family. Parents of children with disabilities as well as all parents dedicate their lives to children. The only difference is that parents with a disadvantaged child are fully devoted to caring for the child and his or her needs, rarely when allocating time to themselves. The arrival of a child with developmental difficulties in the family affects the further development of family relationships that may be further reinforced or can lead to the breakup of the family. In the first stage, the moment when parents know the child's diagnosis, the stage of disbelief occurs. With the shock phase, there is a mutual parental blame that affects marriage. Therefore, providing psychosocial support is of utmost importance. We are trying to help parents understand their situation, the whole spectrum of emotional states through which they are going, a number of questions that try to find answers. Support may be close friends, friends, or experts who deal with this problem like a psychologist. Their role is to give parents the information they need, counseling them, and helping them adapt to new life situations. Different associations of children with developmental difficulties also allow parents to socialize with other parents who have children with disabilities by providing them with information sharing, talking, socializing, performing some common activities, encouraging social contact. Key words: parents of children with developmental difficulties, psychosocial support, family relationships, local community
TIP RADA
Ostalo
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE