Detalji o radu

Detalji o radu

Djeca s posbenim potrebama u Montessori vrtiću

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Koncepcija Montessori odgoja temelji se na antropologiji i spoznajama o razvojnim fazama dječje osjetljivosti (razvoj govora, smisao za red, koordinacija pokreta, upotreba osjetila, jezika, apstraktnog mišljenja, osjećaja za moral i sl.) koje se izmjenjuju ovisno o djetetovoj kronološkoj dobi, sposobnostima i mogućnostima. Razvojne potrebe moguće je zadovoljiti kroz okolinu koja obuhvaća didaktičke materijale i vježbe te učitelje/odgajatelje koji su neophodni prilikom prikupljanja materijala i izvođenja vježbi. Montessori metoda razvijena je prilikom promatranja djece s intelektualnim poteškoćama tijekom njihovih aktivnosti, direktno upoznajući svijet njihovih mogućnosti i sposobnosti što omogućuje kreiranje metoda i tehnika koje su prilagođene njihovim razvojnim potrebama. Pedagogija koju zastupa M. Montessori zalaže se za jednakost, uključivanje/inkluziju, zajednički rad i učenje djece s posebnim potrebama i djece urednog razvoja, pružajući mogućnost svim sudionicima za napredak i učenje, kroz međusobno upoznavanje i pomaganje. Samostalnost se potiče tako što dijete ima slobodu prilikom izbora materijala za rad. Prednosti Montessori pedagogije za inkluziju su: stimulirajuća sredina s mogućnosti izbora različitih materijala, sloboda kretanja, sloboda izbora za rad u paru ili u grupi, heterogene odgojne skupine i vježbe iz svakodnevnog života koje potiču razvoj samostalnosti i brige o sebi, što se smatra ključnim ostvarenjem prilikom rada s djecom s posebnim potrebama. Ciljevi Montessori terapije ogledaju se u motiviranju djece za rad, integraciji svih potencijala, poštivanju djetetove individualnosti kao i aktivnom sudjelovanju terapeuta u radu čiji je zadatak poticanje djeteta, aktivno slušanje, ohrabrivanje i strpljivost koju pokazuje u radu s djecom. Ključne riječi: djeca s posebnim potrebama, inkluzija, Montessori pedagogija,Montessori terapija rad s djecom s posebnim potrebama.
SADRŽAJ (eng)
The Montessori concept of education is based on anthropology and knowledge of the developmental phases of child sensitivity (speech development, sense of order, movement co-ordination, use of senses, language, abstract thinking, feelings of morality etc.) that alternate depending on the child's chronological age, abilities and possibilities. Development needs can be met through an environment that encompasses didactic materials and exercises as well as teachers / educators who are essential when collecting materials and performing exercises. The Montessori method was developed when observing children with intellectual disabilities during their activities, directly learning the world of their abilities and capabilities, which allows them to create methods and techniques that are tailored to their development needs. Pedagogy advocated by M. Montessori advocates equality, inclusiveness / inclusion, joint work and learning of children with special needs and children of neat development, providing the opportunity for all participants for progress and learning through mutual acquaintance and assistance. Self-reliance is encouraged by giving the child freedom when choosing materials for work. The benefits of Montessori's inclusion pedagogy include: a stimulating environment with choices of different materials, freedom of movement, freedom of choice for work in pairs or in a group, heterogeneous upbringing groups and exercises from everyday life that encourage the development of self-reliance and self-care, which is considered a key achievement when working with children with special needs. The goals of Montessori therapy are to motivate children to work, to integrate all the potentials, to respect the child's individuality, as well as to actively participate in the work of a therapist whose job is to encourage the child, active listening, encouragement and patience shown in working with children. Key words: children with special needs, Inclusion, Montessori pedagogy, Montessori therapy work with children with special needs.
TIP RADA
Ostalo
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE