Detalji o radu

Detalji o radu

Bajka kao terapeutsko sredstvo u radu s djecom rane i predškolske dobi

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Bajka predstavlja jednu od osnovnih aktivnosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja. Uloga, zadaća i značaj bajke stimulirajuće djeluje na cjelokupan razvoj djeteta pogotovo na razvoj govora i emocija, kao i izgradnju odnosa između roditelja i njihove djece. Nerijetko se djeca poistovjećuju s junacima bajki pa ih bajka ne bi trebala plašiti nego smirivati i tješiti. U odgojno-obrazovnom radu možemo je koristiti u grupnom pristupu kao i u individualnom pristupu. Međutim, može se koristiti i kako terapeutsko sredstvo kod prevencije i rješavanja neželjenog ponašanja. Kroz bajku učimo djecu rane i predškolske dobi izgradnji samopouzdanja, samosvjesti, načina ophođenja s drugim ljudima iz svoje okoline, emocionalnu i psihičku stabilnost koje su nam potrebne za snalaženje u okolini, za opstanak. KLJUČNE RIJEČI: bajka, terapeutska priča, razvoj samopouzdanja djece rane i predškolske dobi
SADRŽAJ (eng)
Fairy Tale is one of the main activities in the institutions of early and pre-school education . Roles, tasks and importance of fairy tales stimulating effect on the overall development of the child , especially in the development of speech and emotion , as well as build relationships between parents and their children . Often the children identify with the heroes of fairy tales and fairy tale they should not be afraid but calm and comfort . The educational work can be used in a group approach as well as an individual approach . However , it can also be used as a therapeutic tool in the prevention and resolution of unwanted behavior . Through fairytale teach children early and preschool children build self-esteem , self-confidence , ways of dealing with other people in their environment , emotional and mental stability that we need to navigate in the environment for survival . KEY WORDS : fairy tale , therapeutic story , develop self-confidence of children of early and pre-schoolers
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE