Detalji o radu

Detalji o radu

Efekti primjene različitih kinezioloških operatora na status kompozitne strukture tijela učenica s posebnim potrebama

AUTOR:

KATARINA PINJUH;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Polaznu osnovu u ovom istraživanju predstavljaju ranija istraživanja na djeci s posebnim potrebama, iz kojih se jasno da zaključiti da kod ove skupine ispitanika transformacioni procesi imaju sasvim drugačiji pravac strukturiranja, koji je uvjetovan određenom aberacijom psihomotornog, senzomotornog i intelektualnog razvoja što sve skupa doprinosi psihofizičkoj dezintegraciji ovih osobina. Cilj ovog istraživanja jeste utvrđivanje kvalitativnih efekata transformacije motoričkih sposobnosti učenica s posebnim potrebama, pod uticajem različitih kinezioloških operatora u okviru nastave tjelesnog odgoja. Istraživanje je provedeno na 46 učenica, hronološkog uzrasta od 12 do 15 godina, sa lakim i umjerenim stepenom mentalne nerazvijenosti. Kvalitativne promjene, tj. promjene u odnosima parametara za analizu i procjenu kompozitne strukture tijela, analizirane su kao razlike u strukturi matrica i kovarijansi manifestnih i latentnih varijabli u dvije vremenske tačke, iz kojih je izveden komponentni model faktorske analize. Dobijeni rezultati govore da je pod uticajem primijenjenih kinezioloških operatora došlo do značajnih promjena u kompozitnoj strukturi tijela učenica s posebnim potrebama.
SADRŽAJ (eng)
The starting point in this research is the earlier research on children with special needs, from which it is clear that in this group of respondents, transformation processes have a completely different course of structuring, which is conditioned by a certain aberration of psychomotor, sensomotor and intellectual development, which all contributes to psychophysical disintegration these features. The aim of this research is to determine the qualitative effects of the transformation of motor skills of students with special needs under the influence of various kinesiologic operators within the teaching of physical education. The study was conducted on 46 students, chronologically aged 12 to 15, with a light and moderate degree of mental underdevelopment. Qualitative changes, ie changes in the relationship between parameters for analysis and estimation of the composite body structure, were analyzed as differences in the structure of the matrix and covariance of the manifest and latent variables at two time points, from which a component model of factor analysis was performed. The obtained results show that under the influence of the applied kinesiologic operators there have been significant changes in the composite structure of the body of students with special needs.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE