Detalji o radu

Detalji o radu

STIMULIRANJE INOVACIJA I PERFORMANSE PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

SADRŽAJ
U radu se istražuje percepcija inovacija i značaj inova tivnosti, određuje se inovacijski potencijal i primjena inovacija u poduzećima koja povezuju materijalno stimuliranje zaposlenika. Cilj je rada pružiti informaciju o poticanju i razvijanju kulture inovacija i jačanju svijesti o značenju materijalne motivacije za stvaranje inovacija. Rad prezentira presjek postojećih spozna ja o inovacijskom potencijalu poduzeća i mogućnosti poticanja inovacija uz pomoć izabranih alata i tehnika upravljanja ljudskim resursima. Doprinos se rada temelji na empirijskom istraživanju reprezentativnog uzorka od 250 srednjih i velikih poduzeća u Bosni i Hercegovini po metodologiji hrvatskog kvocijenta inovativnosti (HKI), pri čemu se posebna pozornost pridaje promatranju potencijalne povezanosti stimuliranja zaposlenika za inovacije i ostvarivanja izabranih performansi poduzeća.
SADRŽAJ (eng)
The paper explores the perception of innovations and importance of innovativeness, determines innovation potential and links the application of innovations in companies to the material stimulation of employees. The aim of the paper is to provide information on encouraging and developing the culture of innovations and on strengthening the awareness of the importance of material motivation for the creation of innovations. The paper presents an overview of the existing findings on the company’s innovation potential and the possibility to encourage innovations by means of the selected tools and techniques of human resource management. The contribution of the paper is based on the empirical research of a representative sample of 250 medium-size and large companies in Bosnia and Herzegovina (BiH) using the methodology of the Croatian Coefficient of Innovativeness (HKI), whereby special attention is given to the observation of the possible link between stimulating employees to innovate and accomplishing the company’s selected performance.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE