Detalji o radu

Detalji o radu

Dinamika i obilježja izgradnje potaknute vjerskim turizmom u Međugorju 1981.-2012.

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

DANIJELA MADŽAR;

IVAN MADŽAR;

ZNANSTVENA PODRUČJA

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

SADRŽAJ
Cilj ovog rada je utvrditi kakve je promjene uvjetovao razvoj vjerskog turizma u Međugorju, kao poseban oblik turizma koji se značajno odrazio na lokalni i regionalni razvoj. Osnova istraživačkog djela rada temelji se na analizi sekundarnih podataka Župnog arhiva Međugorje, općine Čitluk kao i prostorno-planske dokumentacije. U radu se razmatraju promjene u fizionomiji i prostornoj strukturi te karakteristike izgradnje Međugorja pod utjecajem vjerskog turizma. S obzirom na dosegnuti stupanj razvoja vjerskog turizma temeljenog na specifičnom pojavnom obliku ukazanja kao atrakcijske osnove, nameće se potreba za sustavnim pristupom prostorno-planskim i urbanističkim rješenjima. Pored prostornih obilježja, koji nisu jedini faktori potpore razvoju vjerskog turizma ovog prostora, treba voditi računa i o drugim komponentama prostora koje utječu na kvalitetu ponude destinacije. Prije svega misli se na potencijalne korisnike turističkih-vjerskih (duhovnih) elemenata u prostoru, ali i na kvalitetu življenja lokalnog stanovništva.
SADRŽAJ (eng)
The purpose of this paper is to determine the changes that the development of religious tourism, as a special type of tourism that has significantly affected local and regional development, has brought to Međugorje. This research paper is based on the analysis of secondary data of the Međugorje parish archives, the Čitluk municipality and regional planning documents. The paper discusses the changes in physical appearance and spatial structure and the characteristics of construction in Međugorje under the influence of religious tourism. Given the achieved development of religious tourism, based on the apparition as a pull factor, there is a need to systematically approach urban planning and urban solutions. As spatial features are not the only factors supporting the development of religious tourism in the area, other spatial elements affecting the quality of this destination should also be considered. This primarily refers to potential users of tourism and religious (spiritual) elements in this space, but also to the quality of life of the local population.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE