Detalji o radu

Detalji o radu

ZASTUPLJENOST PRIMJENE MODELA ZA MJERENJE INOVACIJSKOG POTENCIJALA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM KOMPANIJAMA .

AUTOR:

ANDRIJANA OSTOJIĆ MIHIĆ;

KOAUTORI:

UMIHANA UMIHANIC;

BAHRIJA UMIHANIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

SADRŽAJ
Respektujući značaj inovacija za postizanje konkurentske prednosti preduzeća i njihove povezanosti sa ostvarivanjem izvrsnih rezultata poslovanja, u radu se fokusiramo najprije na predstavljanje pet najzastupljenijih modela za mjerenje inovacionog potencijala a potom na istraživanje upoznatosti i zastupljenosti sveobuhvatnih modela za mjerenje inovacionog potencijala kao alata za osnaživanje inovativnosti preduzeća. Polazeći od premise postojanja pozitivne povezanosti upotrebe savremenih modela za mjerenje inovacionog potencijala i uspješnosti preduzeća, u radu prezentiramo postupak i rezultate istraživanja provedenog na velikom uzorku velikih proizvodnih preduzeća u Federaciji BiH koji posluju u pet privrednih grana. Primjenom odgovarajućih statističkih metoda (regresione satatisike i analize varijanse) dokazana je pozitivna koerelacija između Hrvatskog koeficijenta inovativnosti (HKI) kao odabranog reprezenta savremenih modela za mjerenje inovativnog potencijala i uspješnosti preduzeća mjerenom metodologijom Business Excellence Index kao i adekvatnost regresionog modela. Naučna spoznaja o pozitivnom uticaju primjene odabranog savremenog modela mjerenja inovacionog potencijala preduzeća na postizanje poslovne izvrsnosti, temeljena na primijenjenoj metodologiji istraživanja, ima znanstvenu i praktičnu vrijednost. Znanstvena vrijednost ogleda se u inicijaciji budućih istraživanja povezanosti savremenih modela mjerenja inovacionog potencijala (IMP3rove, Inovacijski Radar, IPScore, Innovate, Hrvatski koeficijent inovativnosti), čije smo osnovne karakteristike koristi primjene i ograničenja opisali u radu, sa postizanjem poslovne izvrsnosti preduzeća koje će neminovno voditi ka jačanju konkurentnosti preduzeća. Praktična vrijednost rada ukazuje na potrebu veće upoznatosti menadžera bosankohercegovačkih preduzeća sa savremenim modelima mjerenja inovativnog potencijala radi njihove češće primjene i koristi koje proizilaze njihovom primjenom očitovanim u boljim rezultatima poslovanja i boljem rangu na ljestivici poslovne izvrsnosti.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE