Detalji o radu

Detalji o radu

Molekularna pozadina najčešćih nuspojava u Bosni i Hercegovini

AUTOR:

MARTIN KONDŽA;

KOAUTORI:

BILJANA TUBIĆ;

DINKA MUHOVIĆ;

ALEKSANDAR ZOLAK;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
UVOD I CILJ Pri svakom korištenju lijeka postoji očekivana mogućnost pojavljivanja nuspojave, odnosno neželjenog djelovanja lijeka, koje se javlja kao patofiziološko stanje ili laboratorijski nalaz uz terapijsku primjenu lijeka. Nadležno tijelo za praćenje nuspojava u Bosni i Hercegovini (BiH) je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBIH). Cilj našeg istraživanja je dati pregled znanstvene literature koja opisuje odabrane nuspojave lijekova na molekularnoj razini, s aspekta biokemije lijekova. METODE Pri izradi ovog istraživanja koristili smo se javno dostupnim izvješćima o neželjenim djelovanjima lijekova i medicinskih sredstava ALMBIH-a, te pregledom dostupne znanstvene literature putem Web of Science (WoS), platforme u izdanju Clarivate Analytics putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. REZULTATI U našem istraživanju usredotočili smo se i istražili sljedeće lijekove i nuspojave: urtikarija uzrokovana jopromidom, anafilaksija uzrokovana oksaliplatinom, smetnje vida uzrokovane ciprofloksacinom, kolitis Clostridium difficile uzrokovan ceftriaksonom i gubitak okusa uzrokovan sunitinibom. Pri pretraživanju relevantnih baza uočili smo 14 radova koje opisuju pridruženo neželjeno djelovanje s jopromidom, 63 za oksaliplatin, 86 za ciprofloksacin, 5 za ceftriakson i 1 za sunitinib. ZAKLJUČCI Urtikarija tijekom upotrebe jopromida nastaje uslijed aktivacije potkožnog histamina. Oksaliplatin izravno uzrokuje degranulaciju mastocita i bazofila, te posljedični mehanizmi dovode do anafilaksije. Smatra se da destruktivni učinak ciprofloksacina dovodi do razgradnje kolagena i vezivnog tkiva, koji su ključni za integritet staklastog tijela oka. Smanjenje broja bakterija djelovanjem ceftriaksona, pogoduje rastu i razvoju C. difficile, što za posljedicu ima pojavu kolitisa. I dalje ostaje nejasno je li gubitak okusa uslijed korištenja sunitiniba uzrokovan izmjenom receptivnih stanica okusa, izmjenom mirisa preko neurona olfaktornih receptora ili neurodegeneracijom.
SADRŽAJ (eng)
INTRODUCTION AND OBJECTIVE With each use of a drug, there is an expected possibility of a side effect, an undesirable effect of a drug, which occurs as a pathophysiological condition or laboratory finding with the therapeutic use of a drug. The governing authority body for monitoring of adverse drug reactions in Bosnia and Herzegovina (B&H) is the B&H Agency for Medicines and Medical Devices (ALMBIH). The aim of our study is to provide an overview of the scientific literature describing selected side effects of drugs at a molecular level, from the aspect of drug biochemistry. METHODS To conduct this research, we used publicly available ALMBIH side effects reports, as well as reviewing available scientific literature through the Web of Science (WoS) platform, a Clarivate Analytics platform through, where citations are available covering all fields of science. RESULTS In our study, we focused and investigated the following drugs and side effects: urticaria caused by iopromide, anaphylaxis caused by oxaliplatin, visual impairment caused by ciprofloxacin, colitis Clostridium difficile caused by ceftriaxone, and taste loss caused by sunitinib. While searching the relevant databases, we found 14 papers describing the associated adverse reaction with iopromide, 63 for oxaliplatin, 86 for ciprofloxacin, 5 for ceftriaxone, and 1 for sunitinib. CONCLUSIONS Urticaria is caused by the activation of subcutaneous histamine during the use of iopromide. Oxaliplatin directly causes mast cell and basophil degranulation, and consequent mechanisms lead to anaphylaxis. The destructive effect of ciprofloxacin is thought to lead to the breakdown of collagen and connective tissue, which are crucial for the integrity of the vitreous body of the eye. The reduction of bacteria by the action of ceftriaxone favors the growth and development of C. difficile, resulting in colitis. It remains unclear whether the loss of taste due to the use of sunitinib is caused by alteration of taste receptor cells, alteration of smell via olfactory receptor neurons, or neurodegeneration.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE