Detalji o radu

Detalji o radu

DRUŠTVENE MREŽE I ZAPOŠLJAVANJE: PRAKSA I STAVOVI POSLODAVACA U BOSNI I HERCEGOVINI

AUTORI:

LIDIJA LESKO BOŠNJAK;

MIRELA MABIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

EKONOMIJA

SADRŽAJ
Upotreba interneta i društvenih mreža neizostavan je segment u poslovanju suvremenih organizacija. Osim za promoviranje svojih aktivnosti poslodavci društvene mreže sve više koriste i u procesu pribavljanja i selekcije zaposlenika. Osnovni cilj rada je istražiti praksu i stavove poslodavaca u Bosni i Hercegovini vezano za korištenje i percipiranje vrijednosti društvenih mreža kao jednog od alata u procesu zapošljavanja. Empirijsko istraživanje provedeno je tijekom svibnja i lipnja 2019. godine. Anketni upitnik su pripremile autorice, a distribuiran je online. Na sudjelovanje je pozvano 300, a odazvala su se 62 poduzeća. Za prikaz rezultat korištene su apsolutne i relativne frekvencije, mjere deskriptivne statistike, a za testiranje značajnosti razlika korišteni su t test za nezavisne uzorke, ANOVA, Mann-Whitney U test te Kruskal-Wallis H test. Rezultati istraživanja pokazuju da iako 82 % ispitanih poslodavaca navodi da društvene mreže koristi u svom poslovanju svega polovina njih prepoznaje društvene mreže kao vrijedan alat u procesu pribavljanja i selekcije zaposlenika. Kao razloge zašto se društvene mreže nedovoljno koriste poslodavci navode da koriste usluge agencija za zapošljavanje, zapošljavaju po preporuci, imaju formiranu bazu potencijalnih kandidata, a dio poslodavaca ih smatra i neadekvatnim alatom u kontekstu upravljanja ljudskim potencijalima. Kao ograničenja istraživanja treba prvenstveno navesti veličinu uzorka te upoznatost s društvenim mrežama općenito. Korišteni uzorak ne dopušta donošenje općih zaključaka za Bosnu i Hercegovinu no istraživanje daje temelje za sagledavanje stanja i trendova vezano za upotrebu društvenih mreža u kontekstu zapošljavanja.
SADRŽAJ (eng)
The use of the Internet and social networks is an indispensable segment in business of modern organizations. Beside for promoting their activitities, employers increasingly use social networks for recruiting and selecting new employees. The main aim of the paper is to explore employers' practices and opinions in Bosnia and Herzegovina regarding the use and perception of social networks' values as one of the tools in recruitment process. An empirical research was carried on over May and June 2019. The authors drew up questionnaire and distributed them online. 300 companies were invited to take part, 62 of them responded. Absolute and relative frequencies, measures of the descriptive statistics, were used for the presentation of the results. Significance of differences were tested by the independent sample t test, ANOVA, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test. The study results show that even though 82% of employers state they exploit social networks in their doing business, just half of them recognize social networks as a valuable tool in the process of recruiting and selecting employees. The use of the services of the employment agencies, recruiting by recommendations, and having a base of potential candidates, are the reasons for some employers not to use social networks enough, while for some employers they are inadequate tools in the context of human resources management. The size of the sample and familiarity with social networks in general should be primarily cited as the research limitations. The used sample does not provide for reaching general conclusions for Bosnia and Herzegovina, but the research creates the basis for understanding the status and trends regarding the use of social networks in the context of recruiting.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE