Detalji o radu

Detalji o radu

POLITIKA OBRAZOVANJA I POLITIĈKO OBRAZOVANJE U BiH

AUTORI:

DAMIRKA MIHALJEVIĆ;

ANA-MARI BOŠNJAK;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Obrazovanje je bilo moćno sredstvo oĉuvanja društvenog poretka u socijalizmu pod ĉijom je egidom bilo jugoslavensko bratstvo i jedinstvo koje je dalje legitimiralo politiĉko djelovanje. Promjena starog obrazovnog titulara u bosanskohercegovaĉkom sluĉaju je zapoĉeta u ratnom okruţenju pa su škole podijeljene prema vojnim pozicijama i crtama bojišnice, a politika je regrutirala nastavni plan i program koji se koristio. Iako je u Bosni i Hercegovini uĉinjen znaĉajan odmak od socijalistiĉke paradigme i korak ka modernizaciji obrazovnog sustava kroz jaĉanje nacionalnih kultura i identiteta, kao posljedica ideološka idiosinkrazija je zadebljala diobe. Cilj odgoja i obrazovanja u društvima razorenim konfliktom ne bi trebala biti proizvodnja uĉenika koji su sposobni proći ispite i postići odreĊeni propisani standard već reduciranje tenzija meĊu društvenim grupama kreiranjem okruţenja u kojem će se razotkrivati stereotipi i nuditi alternative. Za progresivan pomak u smjeru uvjerenja u univerzalne demokratske principe potrebno je ogromno angaţiranje na politiĉkom odgoju i obrazovanju.
SADRŽAJ (eng)
Education was a powerful means of preserving the social order in socialism under the wings of which dwelled the Yugoslav fraternity and unity that further legitimised political activity. The change of the old educational title in the BiH case began in the war environment, so the schools were divided according to the military positions and battlefield lines, and politics recruited the curriculum to be used. Although a significant departure from the socialist paradigm has been made in Bosnia and Herzegovina, as well as a step towards the modernisation of the education system through the strengthening of national cultures and identities, the ideological idiosyncrasy has widened the gap. The goal of education in conflictdisadvantaged societies should not be the production of students who are able to pass exams and meet certain prescribed standards, but reducing the tension among 32 social groups by creating an environment in which stereotypes will be revealed and offered alternatives. For a progressive shift toward belief in universal democratic principles need enormous engagement in political education and education.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE