Detalji o radu

Detalji o radu

Kontekstualizacija nekropola stećaka u teorijskoj arheologiji Hercegovina, časopis za kulturno i povijesno naslijeđe“ Izvorni znanstveni rad

AUTORI:

EDITA VUČIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
U radu se nastoji osvijestiti problem nedostatka teorijskih perspektiva u diskursima veznim za proučavanje stećaka. Rezimiraju li se dosadašnja proučavanja fenomena nekropolâ stećaka, evidentno je kako su ona na marginama znanstvenih disciplina poput arheologije, povijesti umjetnosti, povijesti, lingvistike i sl. Stoga se javlja potreba za kritičkim razmišljanjem na neke uvriježene i u znanosti ukorijenjene "zakonitosti". Evidentno je kako sukladno napretku epistemološke misli, proučavanje stećaka zahtijeva interdisciplinaran pristup i znatno širi interpretativni okvir. Kritičko promišljanje ne bi bilo moguće bez terenskoga istraživanja autorice ovoga rada, te osvrta na teorijske perspektive u svjetskoj arheološkoj znanosti. Iste će se uzeti kao osnova za nove interpretacije i pokušaj inkorporiranja stećaka u suvremene arheološke tokove. Svrha tako postavljenih istraživanja pokušaj je da se što bolje razumije srednjovjekovna sepulkralna kultura i propitaju postojeće paradigme.
SADRŽAJ (eng)
The article seeks to raise awareness on the lack of theoretical perspectives in discourses related to studying stecaks. If we summarize previous studies of the stecak necropolises phenomenon, it is obvious that they are in the margins of the scientific disciplines such as archaeology, art history, history, linguistics, etc. Therefore it is necessary to give a critical opinion on some ingrained and in the science rooted "regularities". It is obvious that according to progress of the epistemological thought, studying of stecaks requires an interdisciplinary approach and significantly wider interpretative framework. Critical thinking could not be possible without the field research of the author of this article as well as review of theoretical perspectives in the world archaeological science. The same will be taken as the basis for new interpretations and attempt to incorporate stecaks in contemporary archaeological flows. The purpose of the research set in that way is to try to understand medieval sepulchral culture better and question the existing paradigms.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE