Detalji o radu

Detalji o radu

Freske u crkvi Gospe od Lužina u Stonu

AUTORI:

TATJANA MIĆEVIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
U radu se predstavljaju i analiziraju slabo poznate freske iz kasnosrednjovjekovne crkve Gospe od Lužina u Stonu. Sve sačuvane freske nalaze se u istočnom dijelu crkve, tj. u apsidi, gdje je prikazan niz svetaca i Krunjenje Bogorodice, a možda i tema Agnus Dei, te na trijumfalnom luku, gdje je prikazano Bogorodičino Uznesenje te lik sv. Vlaha i još jednog teško raspoznatljiva sveca. Ostaci zidnih slika sačuvani su i u istočnom traveju crkve, tj. na bočnim zidovima naosa, u dijelu neposredno ispred apside, gdje su prikazana četvorica franjevačkih i dominikanskih svetaca te jedina cjelovito očuvana narativna scena Rođenja i Poklonstva pastira. Ikonografska i formalna obilježja pokazuju osobitosti renesansne umjetnosti, ali s naslućenim stilskim retardacijama, te se zbog toga ovaj oslik datira u II. polovicu XVI. ili prvu polovicu XVII. stoljeća. Atribucija nekom umjetniku izrazito je nesigurna.
SADRŽAJ (eng)
This paper presents and analyses the less well known frescoes from the late medieval Gospa od Lužina Church (Church of Our Lady of Lužina) in Ston. All of the preserved frescoes are in the east part of the church, the apse, along with many depictions of saints and the Coronation of the Virgin, and possibly even the Agnus Dei theme. Furthermore, frescoes can be found on the triumphal arch, also in the east part, where the Virgin Mary's Assumption is depicted along with the likeness of St. Blaise and one other indiscernible saint. The remains of frescoes are also preserved in the east vault of the church, on the side walls of the cella situated right in front of the apse where four Franciscan and Dominican saints and one wholly preserved narrative scene of the Birth and Adoration of the shepherds are depicted. Iconographic and formal elements feature the peculiarities of the renaissance art, but with hints of stylistic retardations and due to this frescoes are dated from the second half of the 16th to the 17th century. The attribution to a particular artist is still uncertain.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE