Detalji o radu

Detalji o radu

DRUŠTVENE MREŽE I KRIZNO KOMUNICIRANJE

AUTORI:

ZDENKO KLEPIĆ;

LIDIJA LESKO BOŠNJAK;

MIRELA MABIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

SADRŽAJ
Živimo u vremenu brzih, dramatičnih, kompleksnih i nepredvidljivih promjena koje sve značajnije utječu na ponašanje, upravljanje i vođenje poduzeća. Takve promjene u okolini i promjene uvjeta poslovanja uzrokuju krizne situacije kao neplanirano i neželjeno razdoblje u poslovanju poduzeća ograničenoga trajanja s ambivalentnim ishodom. Krize i propasti poduzeća postali su konstanta i javljaju se ne samo u vremenima recesije nego i u vrijeme gospodarskoga rasta i dobre konjunkture. Ključno sredstvo za upravljanje kriznim situacijama postala je komunikacija. Širenje pravodobnih i točnih informacija svim zainteresiranima pa i medijima (što uključuje i borbu protiv dezinformacija) ima veliku ulogu u djelotvornom upravljanju krizama. U radu su prezentirani rezultati empirijskoga istraživanja provedenog među poduzećima u Bosni i Hercegovini. Cilj je bio istražiti koriste li poduzeća nove društvene medije, konkretno društvene mreže, za komunikaciju sa svojim dionicima tijekom različitih kriznih situacija, jesu li ih dosad koristili, kakva su im iskustva te imaju li strateški pristup u pogledu novih (društvenih) medija i eventualnih kriznih situacija poduzeća.
SADRŽAJ (eng)
We live in a time of rapid, dramatic, complex and unpredictable changes that are increasingly affecting the behaviour, management and running of the businesses. Such changes in the environment and changes in business conditions can cause crises such as an unplanned and unwanted period of time in the business of the company with limited duration and ambivalent outcome. Business crises and crashes have become constant and occur, not only in times of recession but also in times of economic growth and good economic conditions. Communication has become a key crisis management tool. Dissemination of timely and accurate information to all interested parties, including the media (which includes combating misinformation), plays a major role in effective crisis management. The paper presents the results of an empirical study conducted among companies in Bosnia and Herzegovina. The aim was to investigate whether companies use new social media, specifically social networks, to communicate with their stakeholders during different crisis situations, whether they have used them so far, what their experience is, and whether they have a strategic approach to new (social) media and possible crisis situations in companies.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE