Detalji o radu

Detalji o radu

Prevencija rizičnih ponašanja adolescenata

AUTORI:

TANJA ZELENIKA;

Tina Vekić;

Marija Krešić;

ZNANSTVENA PODRUČJA

DRUŠTVENE ZNANOSTI

SADRŽAJ
Rizična ponašanja adolescenata danas predstavljaju aktualan i složen društveni fenomen. Ona se, nažalost, mogu dijagnosticirati kod sve većeg broja učenika te dobivaju obilježja epidemije. Ovaj problem prisutan je širom svijeta, a u našoj zemlji poprimio je široke razmjere nakon rata. U kontekstu rizičnih ponašanja, jedna skupina stručnjaka smatra da su u riziku oni pojedinci koji su suočeni s emocionalnim teškoćama i problemima u prilagođavanju, dok druga skupina navodi da su to djeca i mladi u riziku od napuštanja završetka školovanja ili pak oni čije će obrazovanje biti problem u budućnosti. Treća skupina stručnjaka pod tim terminom opisuje djecu i mlade različitih socijalnih problema. Stoga, rizična ponašanja mogu biti osobito štetna za pojedinca, ali i za okolinu. Prema tome, nameće se potreba za pedagoškom prevencijom rizičnih ponašanja adolescenata kako bi se osigurali neophodni uvjeti za zdrav razvoj mladih osoba. Budući da se u okruženju adolescenta nalaze mnogi rizični i zaštitni čimbenici, nužno je jačati zaštitne, a reducirati rizične čimbenike. Osim toga, u svrhu kreiranja preventivnih intervencija, prikupljanje podataka o rizičnim i zaštitnim čimbenicima omogućuje identificiranje najčešćih čimbenika u školskome okruženju i njihovo svrstavanje u prioritete za rješavanje. Upotrebljavajući te podatke, preventivni programi mogu se usmjeriti na specifična područja i različite populacije. Razvijanje svijesti o postojanju rizičnih ponašanja adolescenata i poduzimanje mjera u sprječavanju i širenju istih, već je prevencija. Međutim, nije moguće uspostaviti jedinstveni način prevencije rizičnih ponašanja, ali suradnja svih relevantnih subjekata jedan je od glavnih preduvjeta prevencije rizičnih ponašanja adolescenata. Ključne riječi: rizična ponašanja, pedagoška prevencija, rizični čimbenici, zaštitni čimbenici
SADRŽAJ (eng)
Risk behaviors among adolescents represent an actual and complex social phenomenon. Unfortunately, they can be diagnosed at increasing number of students and they start to look epidemic. This issue has been present all over the world and in our country it increased significantly after the war. In context of risk behaviors, one group of experts believes that those individuals that deal with emotional difficulties and problems with adapting are at risk; whereas the other group claims that at risk are those children and young people who might abandon the school or those whose education in future will be problematic. Third group of experts claims that children and young with different social issues are at risk. Therefore, risk behaviors can be very harmful for both the individual and his/her surrounding. According to this, there has been a need for pedagogic intervention of risk behaviors among adolescents in order to ensure the necessary conditions for a healthy development of young people. Since there are many risky and protective factors in students' surrounding it is essential to strengthen the protective factors and to reduce the risky ones. Besides, in order to create preventive interventions, collecting the data on different risk and protective factors enables identification of the most common factors in school surrounding and their categorization as a priority issue to deal with. Usage of that kind of data enables the prevention programs to be directed to specific areas and different population. Development of the sense about the existence of risk behaviors among adolescents and being active in their prevention and expansion is already a prevention. However, it is not possible to establish a unique way for prevention of risk behaviors, but the cooperation of all the relevant subjects is one of the main conditions for prevention of risk behaviors among adolescents. Key words: risk behaviors, pedagogic prevention, risk factors, protective factors
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE