Detalji o radu

Detalji o radu

Jedan pristup neživotnom osiguranju

AUTORI:

LJILJANKA KVESIĆ;

Dominika Crnjac Milić;

Miljenko Crnjac;

ZNANSTVENA PODRUČJA

PRIRODNE ZNANOSTI

SADRŽAJ
Radom je dana nova definicija Ugovora o osiguranju koja uvodi novi pojam,,osigumina" umjesto dosadaSnjeg pojma,,naknada iz osiguranja*. Razmatran je probJem rizika i premija u nçZivotnom osiguranju. Obradeno je utvrdivanje premijo u neZivotr¡om osigumnju polazeói od ¡iziko premije pa do bruto premije. Poseban naglasak je na reosìgur*¡u ¡.r u mnogo sluðajeva osiguravatelj mora ?reuzeti i rizike tgjj no veliðini tj. po visini siote osigurãnja Íi ratsimatno¡ vjerciatnoi Stcti.(eng. probably maximum loss, PML) prelaze njegov kapacitct. Tada on iuæm reosiguranjä Po-velava kapacitet preuzimanja rizika u osigurar¡iu, Stiti vlastitu sigurnosi i sigumost svojiii osiguraniËa" Kio primjer je uzet sluðaj reosigyanja vi5ka wote ðija je karakteriitika pokriianje dijelã rizikã koji prclazi samopridÈaj osiguravatelja koji se u terminologiji osiguranja nazivc mal$imum ili maksíma ( tinija'¡.
SADRŽAJ (eng)
instead ofthc te¡m "insurancc compensation'. The risk aspect and insurance premium in non-life insurances was observed. Establishing prcmium in non-tifç insurance starting with risk premium to gross premium was analyzed. Emphasis was giveñ ön reinsurance since in many cases the policy holder must take on risks according to the amouñt, that is, ùcording to the rate of the amount of insurance or the probably maximum loss, PML) if they excced its capacþ. fhror[h reinsurance, he increases the capacity of taking over risks in insurance; he proiects his own tär"ty *a r.rõrity of his poiicy hgldery. The example given is the of reinsuring the excess arnount whose characteiist¡cs is *"".ing part;f ù; risk which exceeds sell maintenance of the insurer, also known in insurance terminotogy as the ínax¡nun or maxíma.
TIP RADA
Članak u zborniku
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE