Detalji o radu

Detalji o radu

Distribucija znanja od tiskane do e-knjige

AUTORI:

MIRO RADALJ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Knjiga je afirmirana kao metafora za svijet znanja i uvelike je utjecala na sadržaj znanja, ne samo kao čuvar i nositelj istog, pa stoga budućnost knjige i njenih varijanti nije rasprava o nekoj proizvodnoj budućnosti, nego problemu upravljanja procesima koji oblikuju kulture i civilizacije. Hoće li tiskana knjiga imati istu budućnost kao i svijeće nakon što je izumljena žarulja? Hoće li digitalizacija tekstova uvelike utjecati na demokratizaciju, mobilnost, dostupnost, vidljivost znanja, koja se čuva i distribuira u oba ova oblika ili će e-knjiga s multimedijalnom interaktivnošću i multidimenzionalnošću uvelike utjecati ne samo na distribuciju nego i na znanje? Aktualne ponude i čitateljska ocjena e-knjiga u Hrvatskoj sugeriraju da se tek treba prihvatiti. Državne politike također nemaju stvarne namjere za podržavanjem e-knjiga. Podrška je počela, ali samo simbolički, porezna regulacija ne izjednačava tiskane i e-knjige što svakako ne pomaže promociju i podršku e-knjiga u Hrvatskoj.
SADRŽAJ (eng)
Book is affirmed as a metaphor for the world of knowledge and it has greatly influenced on the knowledge content not only as a keeper and carrier of the same, therefore future of the book and its varieties is not a discussion about some product future but an issue of directing processes which form cultures and civilizations. Will the printed book have the same future as candles after the light bulb had been invented? Will the writings digitalization greatly influence on democratization, mobility, availability, knowledge visibility, which is preserved and distributed in both of these forms or will the e-book with its multimedia interactivity and multidimensionality greatly influence not only on distribution but also knowledge? Current offers and readership rating of e-book in Croatia suggest that it is yet to take hold. State policies also do not have real intentions for supporting e-books. Support has started, but only symbolically, tax regulation does not equalize printed and e-book what certainly does not help promotion and support of e-book in Croatia.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE