Detalji o radu

Detalji o radu

Mogućnosti filozofije za djecu

AUTORI:

MATE BUNTIĆ;

Jelena Mikulić;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Sažetak Aktualni odgojno-obrazovni sustav zastupljen u našoj, ali i susjednim državama neprestano je pred novim izazovima, reformama, tehničkim i tehnološkim dosti- gnućima. Jedan od težih propusta svakoga odgojno-obrazovnog sustava, osobito osnovnoškolskoga, jest nerazvijanje kritičkoga mišljenja i nekritičkoga pristupanja svakodnevnici kod učenika. Unatoč toj poraznoj činjenici malo se što radi kako bi se ona ispravila, a često se mogu naći primjeri gdje se u školstvu svjesno zatiru kritič- ki pristup stvarnosti, samostalno mišljenje i iznošenja vlastitih stavova kod učenika. Ovu poraznu činjenicu davno je uočio Matthew Lipman koji se smatra pokretačem projekta Philosophy for Children, poznatijem po skraćenici P4C. Lipman je bio uvjeren da djeca ne samo da su sposobna govoriti o nekim težim temama nego su i prirodno sklonija čuđenju i propitivanju. Djeca su jednostavno željna znanja i odgovora na pitanje: Zašto? Ciljevi su ovoga rada predstavljanje razvoja ideje P4C-a, mogućnosti i sposobnosti djece za filozofsku misao, dobrobiti od uključivanja djece u program P4C, ali isto tako i određene kritike s obzirom na mogućnost filozofije za djecu. Ključne riječi: filozofija; djeca; P4C; kritičko mišljenje; obrazovanje; odgoj
SADRŽAJ (eng)
The current educational system which is represented in our and surrounding co- untries is constantly facing new challenges, reforms, technical and technological achievements. One of more serious omissions of any educational system, especia- lly primary, is not developing critical thinking and promoting an uncritical lifestyle approach among students in elementary schools. Despite this fact, little is being done to rectify it, and examples where teachers in primary education consciously suppress critical approach to reality, independent thinking and students’ own views can often Mate Bunti ♦Jelena Mikuli ikj 2019.indd 32 23.11.2020. 11:39:51 33 be found. This devastating fact was long ago noted by Matthew Lipman, who is con- sidered to be the initiator of the project Philosophy for Children, better known by the acronym P4C. Lipman was convinced that children are not only able to talk about some serious issues, but they are naturally prone to wondering and questioning. Chil- dren are simply eager for knowledge, eager to answer the question: Why? The aim of this presentation will be to present the development of ideas of P4C, the possibility and the ability of children to express philosophical thoughts, benefits from the in- volvement of children in the program of P4C, but also some criticism with regard to the possibility of philosophy for children. Keywords: philosophy, children, P4C, critical thinking, education
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE