Detalji o radu

Detalji o radu

Utjecaj ograničenja prominentnosti slogova na slijed sastavnica binoma u talijanskome i hrvatskome jeziku i

AUTORI:

IRINA BUDIMIR;

DAMIR MIŠETIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Binomi imaju sva svojstva tipična za frazeme. Minimalnu strukturnu granicu binoma uglavnom čine tri riječi: dva jednakovrijedna člana koja uglavnom pripadaju istoj vrsti riječi, najčešće povezana veznikom i. Osim izražene idiomatičnosti, obilježava ih ireverzibilnost, točno određen i nepromjenjiv slijed njihovih sastavnica ili barem davanje prednosti jednoj sastavnici u odnosu na drugu sukladno raznim jezičnim kriterijima. Analizirajući slijed sastavnica binoma u duhu optimalnosne teorije, postavlja se nekoliko kriterija ograničenja: ograničenja salijentnosti, metrička ograničenja i ograničenja prominentnosti slogova. Na korpusu ekscerpiranih binoma talijanskoga i hrvatskoga jezika u ovome radu izvršena je raščlamba primjenjujući ograničenja prominentnosti slogova na slijed njihovih sastavnica, ako ne djeluju dva prethodna ograničenja. Rezultati istraživanja pokazali su da su navedena ograničenja primjenjiva, ali postoje određene iznimke u obama jezicima. Prepoznaje se i hijerarhija u ograničenjima prominentnosti slogova što je u ovome radu i oprimjereno. Navode se iznimke u obama jezicima, a one su najviše uvjetovane ograničenjem salijentnosti koje opet ima svoje zakonitosti i odstupanja i stoga se upozorava na važnost izučavanja binoma u dijakronijskome smislu i drugih istraživanja, primjerice utjecaja jezičnih saveza na njihovo ustrojstvo i linearni slijed sastavnica.
SADRŽAJ (eng)
Binomials have all the features typical of idiomatic expressions. In general, the minimal binomial structural boundary consists of three words: two equivalent units, which usually belong to the same word class, most commonly connected by the conjunction and. In addition to their prominent idiomaticity, they are characterized by their irreversibility, the precisely defined and invariable sequence of their constituents, or at least by a preferential treatment of one component in relation to the other according to various language criteria. The analysis of the binomial constituent sequence in terms of optimality theory sets several criteria of constraints: salience constraints, metric constraints, and the syllable prominence constraints. This paper deals with the analysis carried out on the corpus of excerpted Italian and Croatian binomials by applying the syllable prominence constraints to the sequence of their constituents, unless the two previous constraints apply. Although the results of the research indicated the applicability of the aforementioned constraints, certain exceptions in both languages have been found. Furthermore, the hierarchy in the syllable prominence constraints has been noticed and supported by examples. The exceptions in both languages have also been provided. They are mostly conditioned by the salience constraints which, in turn, have their own regularities and discrepancies. The paper stresses the importance of diachronic binomial study, as well as the importance of other research, such as the influence of sprachbund on the binomial structure and the linear sequence of their constituents.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE