Detalji o radu

Detalji o radu

Paremiološka građa hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće

AUTORI:

IRINA BUDIMIR;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
U radu će se prikazati paremiološka građa hercegovačke hrvatske periodike na prijelazu iz 19. st. u 20. st. Tiskovine toga doba obiluju stranim i domaćim paremiološkim vrstama. Poseban će se naglasak dati strukturnoj i semantičkoj raščlambi hrvatske paremije. Pojava paremije u novinarsko-publicističkom funkcionalnome stilu i njegovim različitim žanrovima (vijesti, kolumne i sl.) toga vremena ogleda se u njezinoj važnosti uporabe i za autore tekstova i za čitalačku publiku jer predstavlja izraz uvjerenja, vrijednosti i norme povezane s kulturom i važećim socijalnim vrijednostima. Brojnost njihova objavljivanje u tadašnjim tiskovinama dokumentiran je dio ne samo usmenoga narodnog blaga jednoga vremenskog odsječka, nego i posebnosti onodobna novinarsko-publicističkog funkcionalnog stila koji čuva kulturno, jezično i komunikacijsko nasljeđe naroda.
SADRŽAJ (eng)
The article will show that proverbs were often applied as inevitable means of expression in the older journalist-publicist functional style and its different classes (news, review, comment, feuilleton, etc.) used at the turn of the 19th and 20th century. A part of not only oral folklore of one time slot, but also particularities of the contemporaneous journalist-publicist functional style which preserves cultural, language and communication heritage of one nation, were documented through the abundance of their publishing in the newspapers of that time. Herzegovinian Croatian periodicals at the turn of the 19th and 20th century are abundant with paremiological materials of domestic and foreign origin. Appearance of proverbs in the journalist-publicist functional style of that time is also reflected in the importance of its usage for both the authors of the texts and their readers because it represents the expression of belief, value and norm connected to culture and relevant social values. Croatian proverb in the first Herzegovinian periodical in Croatian language follows the well-established tradition of collecting and continuous publishing of the older Croatian paremiological heritage with the purpose of improvement and care of Croatian language, literature and culture. Structurally, proverb of the Croatian publicly written word at the turn of the 19th and 20th century satisfies all paremiological features, and paremiological forms of the foreign origin are shown by the languages in that time most often used in the public Herzegovinian and wider space.
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE