Detalji o radu

Detalji o radu

TVORBENE POSEBNOSTI BOSANSKOHERCEGOVAČKOGA OBRTNIČKOG I DRUGOG NAZIVLJA – GDJE NAJČEŠĆE KUPUJEMO: U PEKARNI, PEKARI ILI PEKARNICI?

AUTORI:

IRINA BUDIMIR;

JOSIPA ŠUNJIĆ;

ZNANSTVENA PODRUČJA
SADRŽAJ
Cilj je rada predstaviti tvorbene posebnosti bosanskohercegovačkoga obrtničkog i drugog nazivlja. Iz baze podataka registriranih obrtničkih, ugostiteljskih, uslužnih objekata na području županija u Federaciji Bosne i Hercegovine s većinskim hrvatskim stanovništvom: Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadnohercegovačke županije i Hercegbosanske uzeti su primjeri za raščlambu sufiksalnih izvedenica i njihove različite učestalosti s obzirom na pojavu usporednica s dva ili tri tvorbena nastavka koji pripadaju različitim stilovima hrvatskoga jezika. Cilj je rada istražiti koliko su izvedenice, kojima su imenovani bosanskohercegovački obrtnički, ugostiteljski i uslužni objekti kao i nazivi gospodarskih društava, tvorene u skladu s hrvatskom standardnom tvorbenom normom i koliko su toj normi (ne)dosljedne. Prikazat će se i pravopisna neujednačenost pojedinih složenica u raščlanjenu registru naziva. Raščlanjena je i struktura ostalih naziva s obzirom na podrijetlo tvorbena modela.
SADRŽAJ (eng)
The aim of this paper is to present the formation specifics of Bosnian- Herzegovinian trade and other terminology. Examples for the analysis of suffix derivatives and their different frequency regarding the appearance of parallels with two or three formation affixes that belong to different styles of Croatian language, were taken from database of registered trade, catering and service facilities in the cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina with Croatian majority: Herzegovina Neretva Canton, West Herzegovina Canton and Herzeg-Bosnia Canton. The aim of the paper is to explore how much derivatives, used for naming Bosnian-Herzegovinian trade, catering and service facilities as well as economic societies, are formed in accordance to Croatian standard formation norm and how much they are (in)consistent to that norm. The paper will also give an overview of orthographic inconsistencies of certain compound words in the analyzed name registry. Structure of other names regarding the origin of formation model were also analyzed
TIP RADA
Članak u časopisu
VRSTA RADA
IME PUBLIKACIJE