Detalji o radu
Broj pregleda rada: 71
Naslov: Povezanost NSAID i infekcije C. difficile: pregled i implikacije
Godina: 2024
Autori: IVANA MATIĆ, ANA ZORICA PAVIČIĆ, MARTIN KONDŽA, IVICA BRIZIĆ
Sažetak: UVOD: Clostridioides difficile je najčešći etiološki uzročnik dijareje povezane s antibiotskom terapijom diljem svijeta, a prema statistikama iz Sjedinjenih Američkih Država i najčešći bolnički patogen koji uzrokuje komorbiditete. Bolničke infekcije Clostridiodes difficile teško se liječe i često recidiviraju. Bolest povezana s C. difficile očituje se u širokom spektru simptoma koji variraju u težini; od blage dijareje do fulminantnog kolitisa, toksičnog megakolona i/ili smrtnog ishoda. Ova bakterija predstavlja značajan izazov u liječničkoj i farmaceutskoj praksi, posebno zbog svoje sposobnosti uzrokovanja ozbiljnih komplikacija kod pacijenata. CILJ: U ovom radu ćemo se usredotočiti na ulogu nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) u razvoju i težini Clostridiodes difficile infekcije (CDI). Razumijevanje interakcije između NSAID i CDI-ja od vitalnog je značaja za optimizaciju terapijskih pristupa i poboljšanje ishoda liječenja ovih infekcija. MATERIJALI I METODE: Metodologija ovog rada uključuje sustavnu pretragu PubMed literature, Cochrane bazu sustavnih članaka i platformu World of Science koristeći ključne riječi i MESH pojmove. REZULTATI: Epidemiološke studije su pokazale povezanosti između upotrebe nesteroidnih protuupalnih lijekova i Clostridiodes difficile infekcije. NSAID općenito rezultiraju oštećenjem funkcije epitelne barijere putem blokade COX enzima. Posebice je važna interakcija Prostaglandina 2 (PGE2) i receptora (E4) koja rezultira popravkom enteričke epitelne barijere. Misoprostol, dugodjelujući analog PGE2, smanjuje permeabilnost intestinalne barijere i ubrzava oporavak mikrobioma na mišjem modelu. Trenutno se nalazi u 2. fazi kliničkih ispitivanja za liječenje rekurentne Clostridiodes difficile infekcije. Preturbacija normalne flore svojstvena je svim NSAID. Aspirin, diklofenak, naproksen i specifični COX inhibitori pogoduju porastu sojeva Bacteroidetes, Proteobacteria i Lactobacillaceae. ZAKLJUČAK: NSAID mogu uzrokovati egzacerbaciju Clostridiodes difficile infekcije, što potvrđuju rezultati na mišjim modelima.
Znanstvena područja: FARMACIJA
Naslov (eng): The connection between NSAIDs and C.difficile infection: overview and implications
Sažetak (eng): INTRODUCTION: Clostridioides difficile is the most common etiological cause of diarrhea associated with antibiotic therapy worldwide and according to statistical data it is the most frequently reported hospital pathogen that causes an increase in comorbidity and morbidity in the United States of America. Hospital-acquired Clostridioides difficile infections (CDI) often recur what makes their treatment a challenge. Clostridioides difficile related disease manifests in a wide range of symptoms that vary in severity; from mild diarrhea to fulminant colitis, toxic megacolon and/or demise. CDI represents a significant challenge in medical and pharmaceutical practice, especially due to its ability to cause serious complications in patients. AIM: This paper focuses on the role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in the development and severity of Clostridiodes difficile infection (CDI). MATERIALS AND METHODS: The methodology of this paper includes a systematic search of the PubMed literature, the Cochrane database of systematic articles and the World of Science platform using keywords and MESH terms. RESULTS: Epidemiological studies have shown associations between the use of NSAIDs and CDI. NSAIDs generally result in impairment of epithelial barrier function through blockade of COX enzymes. Especially important is the interaction of Prostaglandin 2 (PGE2) and the receptor (E4), which results in the repair of the enteric epithelial barrier by multiple mechanisms. Misoprostol, a long-chain analog of PGE2, reduces intestinal barrier permeability and accelerates microbiome recovery in a mouse model. It is currently in phase 2 clinical trials for the treatment of recurrent CDI. Perturbation of the normal flora is characteristic of all NSAIDs. Aspirin, diclofenac, naproxen, and specific COX inhibitors favor the growth of Bacteroidetes, Proteobacteria and Lactobacillaceae strains. CONCLUSION: Studies on multiple murine models have shown that NSAIDs can cause exacerbation of Clostridiodes difficile infection.