Detalji o radu
Broj pregleda rada: 174
Naslov: Depreskripcija kao put zdravijem životu kod starijih pacijenata
Godina: 2024
Autori: VALENTINA REZIĆ, MARTIN KONDŽA
Sažetak: UVOD: Polipragmazija je postala uobičajena praksa iz različitih razloga, uključujući složenost zdravstvenih stanja, raznolikost terapijskih opcija i povećanu dostupnost lijekova. Međutim, ova praksa može rezultirati različitim izazovima, uključujući interakcije lijekova, povećani rizik od nuspojava te financijski teret za pacijente. Stoga je sve veći fokus zdravstvenih radnika, poglavito magistara farmacije na postupke depreskripcije, koji se odnose na postupno uklanjanje nepotrebnih lijekova u višefaznom procesu u kojem sudjeluje tim zdravstvenih stručnjaka, uz pacijenta u središtu, prema unaprijed određenim smjernicama kako bi se postigla najveća korist za pojedinog pacijenta. CILJ: Cilj ovog istraživanja je otkriti prednosti depreskripcije kod starijih pacijenata. MATERIJALI I METODE: Pregledani su dostupni znanstveni radovi u dostupnoj znanstvenoj bazi PubMed u razdoblju od 2020. do 2021. godine. Radovi su pretraživani uz pomoć ključnih riječi i u obzir su uzeti radovi koji su obrađivali pacijente starije od 60 godina. REZULTATI: Prvotno istraživanje rezultiralo je sa 72 rada, od kojih je nakon drugog pregledavanja u obzir uzeto 48 članaka koji su opisivali zadanu temu. ZAKLJUČAK: Intervencije depreskripcije značajno su smanjile broj starijih osoba s potencijalno neprimjerenim lijekovima, osoba koje zaboravljaju uzeti terapiju i učestalost nuspojava. Također je uočena poboljšana adherencija pacijenata. Intervencije depreskripcije značajno poboljšavaju kliničke pokazatelje ishoda za starije odrasle osobe.
Znanstvena područja: FARMACIJA
Naslov (eng): Deprescription as a way to a healthier life for the elderly
Sažetak (eng): INTRODUCTION: Polypragmasy has become a common practice for a variety of reasons, including the complexity of medical conditions, the variety of therapeutic options, and the increased availability of medications. However, this practice can result in various challenges, including drug interactions, increased risk of side effects, and financial burden for patients. Therefore, there is an increasing focus of health workers, especially masters of pharmacy, on deprescription procedures, which refer to the gradual removal of unnecessary drugs in a multiphase process in which a team of health professionals participates, with the patient at the center, according to predetermined guidelines in order to achieve the greatest benefit for an individual. the patient.AIM: The aim of this research is to find out the benefits of deprescription on older patients. MATERIALS AND METHODS: The available scientific papers in the available scientific database PubMed in the period from 2020 to 2021 were reviewed. Papers were searched with the help of keywords, and papers dealing with patients older than 60 years were taken into account. RESULTS: The initial research resulted in 72 papers, of which 48 articles describing the given topic were taken into account after the second review. CONCLUSION: Deprescribing interventions significantly reduced the number of elderly people with potentially inappropriate medications, people who forget to take therapy and the frequency of side effects. Improved patient adherence was also observed. Deprescribing interventions significantly improve clinical outcomes for older adults.