Detalji o radu
Broj pregleda rada: 17
Broj preuzimanja dokumenta: 0
Naslov: Ekokritički tragovi - novo čitanje opusa Jadranke Damjanov
Godina: 2024
Autori: BARBARA MARTINOVIĆ
Sažetak: Dugogodišnji znanstveni i pedagoški rad Jadranke Damjanov (1934. – 2016.) široj je javnosti ponajviše poznat zahvaljujući srednjoškolskim udžbenicima za predmet Likovna umjetnost. I u njezinoj udžbeničkoj literaturi i u nizu drugih tekstova uočavaju se tragovi ekokritičkog pristupa povijesti umjetnosti. Rad predstavlja čitanje djela Bestijarij – od predaje do umjetnosti i natrag (2008), Metafizika crteža (2006) te Vizualni jezik i likovna umjetnost (1991) i Umjetnost avantura: bilježnica (1998) kroz prizmu ekokriticizma. U radu se analiziraju začeci ekokritičkog pristupa povijesti umjetnosti u znanstveno-esejističkom opusu ove autorice. Pritom se uočava da je jedinstveni pristup metodici povijesti umjetnosti idejno neodvojiv od autoričinih drugih povijesnoumjetničkih i teorijskoumjetničkih preokupacija. U glavnom dijelu rada ekokritički pristup detektira se kroz tri cjeline: metodički rad, interdisciplinarnost i cjelovitost. Iako se u dosadašnjim čitanjima ovog opusa ponajviše ističu kulturnoantropološke analize likovnih djela i orijentacija prema razvijanju osjetilnosti opažaja, Damjanov još 1991. godine piše o ekološkom modelu svijeta, odnosu prirode i čovjeka, naglašavajući „čovjeka u jedinstvu sa svime“. Upravo se takve postavke postavljaju kao polazna točka analize bogatog stvaralaštva ove autorice čiji se pristup ovdje nastoji povezati s relevantnim istraživanjima odnosa ekokritike, pedagogije i povijesti umjetnosti. U tom smislu rad teži reinterpretaciji i revalorizaciji opusa Jadranke Damjanov.
Vrsta rada: Izvorni znanstveni članak
Izdanje: Ekokritika - između prirode i kulture
Znanstvena područja: HUMANISTIČKE ZNANOSTI
Dokument: